Śląsk przewóz osób

przewóz osób

Transport ludzi i rzeczy  produktów jest ważną  rzeczą punktu widzenia gospodarki i życia ludzi.

 

Działalność  przewozowa  regulowana  jest  wieloma przepisami. Transport osób wymaga  zdobycia  właściwych licencji i zezwoleń, w zależności od używanych środków transportu oraz zakresu i rodzaju  oferowanych  usług. Szefowie  kierujący firmą transportową nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska .

Osoby rozpoczynające działalność w  transporcie nie mogą być objęte zakazem prowadzenia  działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wśród osób  kierujących przedsiębiorstwem transportowym przynajmniej jedna  z nich musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

W przypadku firmy, która chce wykonywać przewóz osób  pojazdami o  pojemności powyżej 9 osób  należy uzyskać  zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;.

 

Aby  zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych trzeba  zaliczyć  kurs i  złożyć pozytywnie egzamin.

 

Kursy organizowane są także w Katowicach. W trakcie kursu  przerabiane są następujące  zagadnienia prawa cywilnego, handlowego, finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym,  bezpieczeństwo ruchu drogowego, zadania problemowe. Certyfikat kompetencji zawodowych jest ważny dożywotnio. Do kursu na certyfikat kompetencji zawodowych powinny przystąpić osoby, które pracują w transporcie lub chcą  za jakich czas założyć działalność w zakresie przewozu rzeczy i pasażerów. Na Śląsku przewóz rzeczy i przewóz osób  oferuje wielu przedsiębiorców i jest duża konkurencja.

 

Śląsk  charakteryzuje się  sporym skupiskiem miast i dużą gęstością zaludnienia.

 

Powstają nowe drogi, również autostrady. Takie  okoliczności są idealne do rozwoju spedycji. Nie dziwi duże zainteresowanie  uczeniem się tajników spedycji. Na  portalu Instytutu Transportu samochodowego podane są do wiadomości  słuchaczy zagadnienia do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.  Z zakresu prawa cywilnego  konieczne są wiadomości dotyczące rodzajów umów zawieranych w transporcie drogowym i wynikające z nich prawa i obowiązki. Zadaniem praktycznym}(sprawdzanym| wymaganym} na egzaminie jest prawne negocjowanie umów transportowych, zwłaszcza  w kwestii warunków przewozu.

 

Kandydat do prowadzenia firmy transportowej jest egzaminowany  z rozpatrywania  zażaleń  klienta dotyczących odszkodowań tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia  przedmiotów  w trakcie transportu lub z tytułu opóźnienia dostarczeniu  przedmiotów. Jednym z  pytań egzaminacyjnych jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).  Następnym ważnym zagadnieniem egzaminacyjnym jest  odpowiadanie na roszczenia  klienta dotyczące odszkodowań z tytułu  zranień podróżujących lub z tytułu uszkodzenia bagażu podczas  stłuczki podczas transportu.

 

Z zakresu prawa handlowego  sprawdzana jest znajomość warunków i formalności dotyczących  prowadzenia działalności spedycyjnej,   Zdający egzamin może zostać  przepytany z obowiązków przewoźników, prowadzenia księgowości i  skutków upadłości przedsiębiorstwa. Komisja egzaminacyjna może zapytać o  formy spółek handlowych. Kandydat na prowadzącego firmę spedycyjną musi  opanować kwestie związków zawodowych, rad pracowniczych i inspektorów pracy oraz przepisy wynikające z prawa pracy.

 

Z zakresu podatków komisja pyta z następujących  kwestii: podatek VAT od usług transportowych,  podatek od pojazdów silnikowych, podatek dochodowy, opłaty drogowe i opłaty za korzystanie z infrastruktury. Egzaminatorzy  sprawdzają  wiadomości egzaminowanego z zakresu takich jak: przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju czeków, kart kredytowych, innych środków płatniczych i sposobów płatności. Osoba zgłaszająca się na egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych powinna  nauczyć się o rodzajach udzielanych kredytów dla przedsiębiorców oraz o sporządzaniu bilansu końcowego.